Γλώσσες

Text Resize

-A A +A
  • Η Προεδρία (EΕ)

Ειδική Εκδήλωση για την Στρατηγική ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου
Πέμπτη, 06 Φεβρουάριος 2014 to Παρασκευή, 07 Φεβρουάριος 2014

Ξενοδοχείο Caravel, Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

Η Ειδική Εκδήλωση για την Στρατηγική ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 6-7 Φεβρουαρίου 2014 (σχέδιο προγράμματος). Η συνάντηση αυτή, στην οποία θα συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς της Στρατηγικής (π.χ. επαγγελματικές ενώσεις, πανεπιστημιακά & ερευνητικά ιδρύματα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) από τις 8 συμμετέχουσες χώρες, θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς επί των τεσσάρων πυλώνων της EUSAIR.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς επίσης και της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει η Ευρ. Επιτροπή. Μετά την εκδήλωση της Αθήνας, η Επιτροπή θα συντάξει την Ανακοίνωση για τη Στρατηγική ΕΕ για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, καθώς και το πρόγραμμα δράσης. 

Σχέδιο προγράμματος της Εκδήλωσης, καθώς και οι τελευταίες σχετικές πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν εδώ.

Γενικός στόχος της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής και Ιουνίου είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, και η δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Αναμένεται, επίσης να συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. 

Η στρατηγική επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινού περιφερειακού ενδιαφέροντος και δομείται στους εξής τέσσερις πυλώνες α) καινοτόμος θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη β) συνδεσιμότητα γ) διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και δ) αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας. Ως οριζόντια ζητήματα εξετάζονται α) η έρευνα και η καινοτομία και β) η δημιουργία και ανάπτυξη διαχειριστικών/ διοικητικών ικανοτήτων (capacity building).

Το πρόγραμμα για τους εκπροσώπους Τύπου θα το βρείτε στα related documents, για εγγραφές συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Άννα ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Υπηρεσία Τύπου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα
τηλ: + 30 210 7272 124