Γλώσσες

Text Resize

-A A +A

Προεδρία της ΕΕ κατά τριάδες κρατών-μελών

Προεδρία της ΕΕ κατά τριάδες κρατών-μελών

 

Από το 2007, οι κυλιόμενες εθνικές Προεδρίες της ΕΕ εντάσσονται σε ομάδες των τριών –τριάδες (trio)– ώστε να διασφαλίζεται ενιαία προσέγγιση στις εργασίες του Συμβουλίου για διάστημα 18μήνου και όχι μόνο για το εξάμηνο κάθε ξεχωριστής Προεδρίας.
Στη διάρκεια κάθε Τριάδας, ένα κοινό πρόγραμμα, γνωστό ως το Κοινό 18μηνο πρόγραμμα της Προεδρεύουσας Τριάδας, καθορίζει τους κομβικούς στόχους βάσει των οποίων θα προχωρήσει η ευρωπαϊκή agenda.  

Σκοπός του προγράμματος της Τριάδας (Trio programme) είναι η επίτευξη συνέχειας και συνέπειας στις εργασίες του Συμβουλίου της ΕΕ, και παράλληλα η διευκόλυνση των τριών κρατών-μελών να επιτύχουν καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειρίας. Με τον τρόπο αυτό, οι Προεδρίες μπορούν να καταρτίσουν περισσότερο μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και στρατηγικές προς επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Οι εταίροι της Ελλάδας στην Προεδρεύουσα Τριάδα είναι η Ιρλανδία (Ιανουάριος-Ιούνιος 2013) και η Λιθουανία (Ιούλιος -Δεκέμβριος 2013). Οι τρεις χώρες απαρτίζουν την Προεδρεύουσα Τριάδα για το 18μηνο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 30η Ιουνίου 2014. 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος της Τριάδας Ιρλανδίας-Λιθουανίας-Ελλάδας περιλαμβάνουν:
 • αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των μηχανισμών οικονομικής διακυβέρνησης και την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης
 • διασφάλιση της περαιτέρω ολοκλήρωσης, ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας των καταναλωτών
 • ολοκλήρωση των εργασιών για το πλαίσιο προϋπολογισμού και πολιτικών για την εξαετία 2014-2020 και οριστικοποίηση των μεταρρυθμίσεων σε ΚΑΠ και ΚΑλΠ
 • ενέργειες επί των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 • αποτελεσματική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την προώθηση  φιλοαναπτυξιακής δημοσιονομικής εξυγίανσης, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και καταπολέμησης της ανεργίας, ειδικά δε της ανεργίας των νέων
 • προώθηση της ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς δια της συμφωνίας επί των υπολοίπων προτάσεων της Πρώτης Πράξης για την Ενιαία Αγορά (ΠΕΑ Ι) και των εργασιών για την κατάρτιση προτάσεων υπό την ΠΕΑ II
 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ειδικότερα της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ραχοκοκαλιάς της ευρωπαϊκής οικονομίας
 • ανάπτυξη της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Αγοράς και υλοποίηση του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη
 • εμφατική στήριξη Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας
 • διευκόλυνση ανάπτυξης της νέας Ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής
 • επένδυση σε σύγχρονες υποδομές μεταφορών
 • συνέχιση των εργασιών για την περαιτέρω ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας στην Ευρώπη
 • καθορισμός μελλοντικών γενικών στόχων στις πολιτικές μετανάστευσης, ασφάλειας και δικαιοσύνης
 • διασφάλιση συνεχούς ώθησης στην agenda της διεύρυνσης και της ευρωπαϊκής πολιτικής  γειτονίας
 • προώθηση του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ
 • ηγετικό ρόλο στους τομείς της αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας

Για το πλήρες κείμενο του προγράμματος της Τριάδας Ιρλανδίας-Λιθουανίας-Ελλάδας, βλ. Πρόγραμμα Προεδρικής τριάδας